7.3.2 Relatiebeheer en lobby

Een goed relatiebeheer en lobby zijn belangrijke voorwaarden voor het kunnen realiseren van onze ambities en opgaven. Onze lobby sturen wij via een lobbyagenda die we in samenspraak met onze partners tot stand is gekomen en gezamenlijk actueel houden.

Context

Relatiebeheer en lobby worden nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding gebracht. Bijvoorbeeld door het verbinden van onze lobby- en communicatieboodschappen (zie prestatie 7.3.4). Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk gebruik maken van de…

Acties

  1. We organiseren periodieke college(brede) ontmoetingen, relatiebijeenkomsten (waaronder Lente in Overijssel en de externe nieuwjaarsreceptie) en werkbezoeken bij projecten en bedrijven in de provincie en werkbezoeken Tweede Kamerleden.

  2. Wij versterken onze proactieve lobby in Brussel en Den Haag (aan de voorkant van besluitvormingsprocessen), onder andere door het intensiveren van contacten met de Europese Commissie.

  3. We ontwikkelen een passend beleid ten aanzien van relatiegeschenken.

  4. We organiseren bestuurlijke ontmoetingen met de colleges van alle afzonderlijke gemeenten (1x per twee jaar).

Toelichting op voortgang

In 2016 hebben wij de provinciale vertegenwoordiging in Düsseldorf gevestigd. Hiervoor zijn in het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) middelen beschikbaar gesteld. Bij aanvang van het gesprek hierover met de andere provincies (Limburg en Gelderland), Buitenlandse Zaken en het Consulaat-Generaal was een verdeelsleutel voor huurkosten e.d. nog niet duidelijk. Die kosten vallen lager uit.

Financiën

Toelichting op voortgang

Vanuit het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en)zijn er middelen beschikbaar gesteld voor deze prestatie. De hiervoor geraamde middelen zijn niet geheel nodig dit jaar. Voor volgend jaar is er al  budget opgenomen in de begroting. Het resterende investeringsbudget van 2016 kan derhalve weer terugvloeien naar de uitvoeringsreserve ten behoeve van andere projecten binnen het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en).

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel en de gemaakte afspraken in het Statenvoorstel , hebben wij besloten om een bedrag à € 42.000 lasten af te ramen op prestatie 7.3.2. De middelen blijven binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel beschikbaar voor uitvoeren van onderdelen van het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten, Erik Lievers.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een rol van beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Experimenteren Bestuursstijl(en), zie PS/2016/345
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.