7.3.1 Samenwerking

Wij zetten in op samenwerking met andere partijen (overheden, organisaties, onderwijs en onderzoek en bedrijfsleven) om maatschappelijke resultaten te behalen. Wij staan open voor initiatieven van anderen.

Context

De opgave bepaalt de vorm en partners in de samenwerking. Overheden worden steeds meer beoordeeld op hun toegevoegde waarde bij de aanpak van maatschappelijke opgaven.

Acties

  1. We stellen met de provincie Gelderland een nieuwe Samenwerkingsagenda 2015 - 2019 op.

  2. We werken samen met de Overijsselse regio’s (Regio Twente, Regio Zwolle en Regio Stedendriehoek) en andere partners aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven.

  3. We stellen samen met Gelderland het actieplan NRW op en werken samen met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

  4. In provinciaal verband werken wij samen binnen ons gezamenlijke Inter Provinciaal Overleg.

  5. We onderhouden goede contacten met onze samenwerkingspartners, waaronder Gelderland en onze Duitse partners.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Vanuit het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) zijn er middelen beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Op het vlak van samenwerking is dit jaar minder budget nodig dan geraamd. Voor volgend jaar is er al  budget opgenomen in de begroting. Het resterende investeringsbudget van 2016 kan derhalve weer terugvloeien naar de uitvoeringsreserve ten behoeve van andere projecten binnen het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en).

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel en de gemaakte afspraken in het Statenvoorstel, hebben wij besloten om een bedrag à € 50.000 lasten af te ramen op prestatie 7.3.1. De middelen blijven binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel beschikbaar voor uitvoeren van onderdelen van het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld, Erik Lievers, Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Experimenteren Bestuursstijl(en), zie PS/2016/345
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.