7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling

Het is van belang dat de overheid goed is aangesloten op de ontwikkelingen in de samenleving: Een overheid die dichtbij en benaderbaar is, die net zo goed kan luisteren als initiëren. Deze prestatie stelt daarom de ontwikkeling van kennis en het delen hiervan binnen de provincie en met onze partners in de samenleving centraal. Door middel van interactie met onze partners delen we kennis en geven we invulling aan de beleidsbeïnvloedende rol van deze partners waarmee de democratie verbeterd wordt.

Context

Veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving noodzaken expliciet aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven vanuit de samenleving. De overheid stimuleert en faciliteert kennisdeling.

Acties

  1. We voeren Overijssel Doet Mee uit in 2016 en ontwikkelen dit door na besluitvorming via investeringsplan kwaliteit openbaar bestuur.

  2. We faciliteren de Jongerenraad Overijssel 2016.

  3. Wij beheren de communicatieve en technische ondersteuning van het digitale Jij&Overijssel platform

  4. Wij organiseren onder andere debatten over actualiteiten in het openbaar bestuur.

  5. We organiseren bijeenkomsten, colleges en workshops over vernieuwing in het openbaar bestuur.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Vanuit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur zijn er voor deze prestatie middelen beschikbaar gesteld voor onder andere het voeren van workshops, exposities en lezingen. Aan deze activiteit is meer geld besteed dan geraamd.  Dekking kan binnen het investeringsvoorstel gevonden worden.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel en de gemaakte afspraken in het Statenvoorstel over het schuiven tussen prestaties, hebben wij besloten een bedrag à € 25.000 over te hevelen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar prestatie 7.2.3.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. In 2016 is voor deze prestatie is een investeringsbudget van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Kwaliteit Openbaar Bestuur, zie PS/2016/344
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur, zie PS/2016/344