7.2.2 Experimenten bestuursstijl

Veranderende verhoudingen vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Wij stellen middelen beschikbaar voor het uitvoeren van experimenten en / of pilots, zowel gericht op de verschillende (inhoudelijke) hoofdopgaven als de bestuursstijl.

Context

De veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het provinciaal bestuur. Deze veranderingen vragen om een veranderende werkwijze in het onderling samenspel en de constante dialoog tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het…

Acties

  1. We stellen een investeringsplan op waarbij invulling wordt gegeven aan deze prestatie.

  2. We starten met experimenten aan het eind van 2015 en begin 2016.

  3. We ontwerpen kaders voor experimenten op verschillende terreinen.

  4. Aan de hand van de participatiecode voeren we een discussie in GS en PS over een nieuwe bestuursstijl.

Toelichting op voortgang

Uw Staten hebben in juli het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl vastgesteld. Dit voorstel beschrijft de manier waarop we met behulp van experimenteren kennis willen opbouwen over het hanteren van nieuwe, passende samenwerkingsvormen en bestuursstijl(en). Op dit moment worden binnen verschillende projecten ervaringen opgedaan. Door deze binnen het programma Experimenten Bestuursstijl(en) als experiment aan te merken, worden de ervaringen onderling en breder gedeeld, en leveren de projecten direct input voor een proces van collectief leren. Door middel van waarderend onderzoek destilleren we rode draden uit de verschillende experimenten, die richting geven aan werkwijzen die breder toepasbaar zijn. Maar we ondervinden ook dat maatwerk nodig is en blauwdrukken niet werken. We voeren de voorgenomen actie 'we ontwerpen kaders voor experimenten op verschillende terreinen' daarom niet uit, maar bepalen in de plaats daarvan nieuwe experimenten op grond van de ervaringen en leereffecten van de lopende experimenten en het lopend waarderend onderzoek.

In de opstartfase in 2016 is nog in geringe mate concrete procesbegeleiding vanuit het programma ingezet. Hierdoor resteert een bedrag dat kan terugvloeien naar de uitvoeringsreserve. Wij hebben met uw Staten in januari in een ronde tafelgesprek (o.l.v. Pröpper) gesproken over onder meer het thema Nieuwe Bestuursstijl. In het eerste kwartaal van 2017 vindt een bijeenkomst plaats gericht op de ontwikkeling van het samenspel tussen PS en GS.

Financiën

Toelichting op voortgang

Vanuit het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) zijn er middelen beschikbaar gesteld voor deze prestatie.  Een klein deel van deze middelen zal dit jaar niet besteed worden. Voor volgend jaar is er al  budget opgenomen in de begroting. Het resterende investeringsbudget ad € 25.000 van 2016 kan derhalve weer terugvloeien naar de uitvoeringsreserve ten behoeve van andere projecten binnen het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en).

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel en de gemaakte afspraken in het Statenvoorstel , hebben wij besloten om een bedrag à € 25.000 aan budget af te ramen op prestatie 7.2.2 De middelen blijven binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel beschikbaar voor uitvoeren van onderdelen van het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en).

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. In 2016 is voor deze prestatie een investeringsbudget van € 2 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en).

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Experimenteren Bestuursstijl(en), zie PS/2016/345
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Statenvoorstel Experimenteren Bestuursstijl(en), zie PS/2016/345