7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van Koning

De Commissaris van de Koning (CdK) geeft als rijksorgaan aan de hand van de ambtsinstructie invulling aan haar rijkstaken. Deze richten zich (los van de specifieke toebedeelde taken en bevoegdheden zoals met betrekking tot Koninklijke Onderscheidingen) op bevordering van de integriteit en kwaliteit van het openbaar bestuur.

Context

Deze prestatie betreft taken van de CdK uit de ambtsinstructie (Rijkstaken) en taken voortkomend uit haar rol als provinciaal orgaan.

Acties

  1. De CdK ziet toe op een ordelijke procedure met betrekking tot benoeming, herbenoeming en ontslag van een burgemeester.

  2. De CdK legt ambtsbezoeken bij gemeenten af.

  3. De CdK ziet toe op de Veiligheidsregio’s in Overijssel.

  4. De CdK handelt bij integriteitvraagstukken.

  5. De CdK ziet toe op een ordelijke procedure met betrekking tot bezoeken van het Koninklijk Huis.

Toelichting op voortgang

Vanuit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur zijn voor 2016 en 2017 middelen beschikbaar gesteld voor het onderwerp bestuurlijke weerbaarheid. Hiervoor zal de komende periode een subsidie worden verstrekt.

Financiën

Toelichting op voortgang

Aangezien eind 2016 gestart wordt met de uitvoering van het project weerbare provincie, waarmee de bestuurlijke weerbaarheid in de provincie wordt vergroot, zijn de middelen die in de begroting voor 2017 zijn opgenomen al in 2016 nodig.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel en de gemaakte afspraken in het Statenvoorstel , hebben wij besloten om een bedrag à €21.000,- aan budget af te ramen in jaarschijf 2017, op prestatie 7.1.6. en toe te voegen aan de jaarschijf 2016.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Deze prestatie wordt door de Commissaris van de Koning uitgevoerd als Rijksambtenaar. Wij hebben hier geen rol in.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: