7.1.3 Financieel toezicht

Wij hebben de wettelijke taak van financieel toezicht. Hiermee dragen we bij aan financieel gezonde gemeenten en voorkomen we dat gemeenten onnodig extra beroep doen op de middelen in het gemeentefonds.

Context

De rapporten van de commissie Depla en van de Raad voor financiële verhoudingen zijn de aanleiding dat landelijk de positionering van het financieel toezicht opnieuw wordt bezien. De financiële positie van gemeenten baart ons zorgen. Gemeenten…

Acties

  1. Wij voeren het financieel toezicht uit op de 25 Overijsselse gemeenten, de gemeenschappelijke regelingen en de waterschappen.

  2. Wij onderhouden intensieve contacten met de gemeenten via presentaties voor raden of raadscommissies, ambtelijke seminars en bilaterale contacten.

  3. In het kader van het uitoefenen van het financieel toezicht doen wij in 2016 specifiek onderzoek naar kapitaalgoederen en het sociaal domein bij de gemeenten.

  4. Wij geven nadere invulling aan het doorontwikkelen van de werkwijze van het financieel toezicht. Dit doen wij samen met gemeenten en waterschappen.

Toelichting op voortgang

In het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is opgenomen dat de gemeenten gebruik kunnen maken van een begrotingsscan om zo inzicht te krijgen in hun financiële draagkracht. Deze is pro-actief aangeboden maar hier is tot op heden geen gebruik van gemaakt. Ook in 2017 zullen wij het instrument begrotingsscan pro-actief aanbieden aan gemeenten, omdat een scan een gemeente een breed inzicht kan bieden in de eigen financiële positie.  Ons uitgangspunt is dat de scan op basis van vrijwilligheid wordt uitgevoerd. Hoewel wij verwachten dat er volgend jaar enkele scans uitgevoerd zullen worden, kunnen wij dat daarom niet met zekerheid stellen.

In het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is opgenomen dat een databank wordt gerealiseerd. De Databank zal in 2016 operationeel zijn.

Financiën

Toelichting op voortgang

Vanuit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur zijn er voor deze prestatie middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten op het gebied van het opzetten van een databank en  voor het voeren van begrotingsscans. De databank zal in 2016 operationeel zijn. De middelen waren bedoeld voor een extra functionaliteit die in 2017 ingebouwd zal worden.

De middelen voor een begrotingsscan zijn niet uitgegeven doordat er geen gemeente gebruik heeft gemaakt van ons aanbod.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel en de gemaakte afspraken in het Statenvoorstel, hebben wij besloten om een bedrag à € 31.000,- aan budget door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 7.1.3 voor het realiseren van begrotingsscans en voor het verder operationeel maken van de databank.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: