7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht is onze wettelijke taak. De veranderende eisen en stijlen vragen om een permanente doorontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht. Samen met gemeenten en waterschappen geven wij invulling aan het onderhoud en de verdere (door)ontwikkeling van de werkwijze. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen voorop. Wij handelen consequent volgens het interbestuurlijk toezichtskader en daarover communiceren wij transparant.

Context

nvt

Acties

  1. Wij voeren het interbestuurlijk toezicht uit aan de hand van het toezichtskader IBT (financiën, WABO, WRO, archief, huisvesting statushouders, RO).

  2. Wij onderzoeken meldingen door derden van mogelijke misstanden bij de uitvoering van medebewindstaken bij gemeenten.

  3. In overleg met de VNG bepalen wij hoe het horizontaal toezicht verder versterkt kan worden.

  4. Wij geven nadere invulling aan het doorontwikkelen van de werkwijze van het interbestuurlijk toezicht. Dit doen wij samen met gemeenten en waterschappen.

  5. We stellen bestuursovereenkomsten op met de waterschappen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Vanuit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur zijn er middelen beschikbaar gesteld voor Bestuursscans. Inhoudelijk vallen deze scans onder prestatie 7.1.1, per abuis zijn de middelen (€ 0,1 miljoen) gekoppeld aan deze prestatie.  Zoals aangegeven onder de inhoudelijke toelichting van prestatie 7.1.1. voeren wij dit jaar geen scans uit. Daarmee resteert € 0,1 miljoen, die wij beschikbaar houden voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel en de gemaakte afspraken in het Statenvoorstel over het schuiven tussen prestaties, hebben wij besloten om een bedrag à € 0,1 miljoen aan budget af te ramen op prestatie 7.1.2 en terug te laten vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten behoeve van het investeringsvoorstel Kwaliteit openbaar Bestuur.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: