7.1.1 Bestuurlijke inrichting

Als systeemverantwoordelijke toetsen wij ontwikkelingen binnen het lokaal bestuur zoals de veranderingen van de vormen van samenwerking tussen de overheden. Dit doen wij door het opstellen van een heldere visie.

Context

Overheid en samenleving zijn in beweging. Overheden zoeken naar andere vormen van samenwerking waarbij zij zich bezinnen op de veranderingen in de omgeving en de maatschappelijke positionering. De rol en de positie van de provincies staan verwoord…

Acties

  1. We komen met een provinciale visie op de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel, die breed is afgestemd.

  2. Wij toetsen nieuwe samenwerkingsverbanden aan het actuele toetsingskader.

  3. Opstellen investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur. (Voor de prestaties 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2 en 7.3.4)

Toelichting op voortgang

Wij werken met partners aan een visie op de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dit is een doorlopend traject waarbij thema's (onder andere representatieve democratie en samenspel) worden geformuleerd en vooral het gesprek aangaan van belang is en er geen document zal worden geleverd.

In het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is opgenomen dat proactief aan gemeenten de mogelijkheid wordt geboden om bestuursscans uit te voeren. Deze scans geven inzicht in de gemeentelijke bestuurlijke en financiële draagkracht en de ontwikkelingen daarin. Deze scans zijn actief aangeboden aan de gemeenten, maar hier is nog geen gebruik van gemaakt.

Financiën

Toelichting op voortgang

Nadere beschouwing van de bij het Coalitieakkoord toegekende budgetten heeft geleid tot de conclusie dat deze op sommige onderdelen te ruim geraamd waren. In de Begroting 2017 is het beschikbare budget in de periode 2017-2019 verlaagd. In lijn hiermee zal ook in 2016 het budget niet volledig worden besteed. Bij het Jaarverslag 2016 zal naar verwachting € 589.000 vrijvallen naar de Algemene reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Onze rol kan verschillend zijn. Dit is afhankelijk van het doel van de samenwerkingsrelatie.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: