6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie

De kwaliteit van cultuureducatie in primair onderwijs wordt geborgd door middel van een samenhangende aanpak. Er wordt gewerkt met doorgaande leerlijnen cultuureducatie in primair onderwijs. Culturele instellingen, onderwijs en overheden werken hierin samen.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Leerlingen op ten minste 200 scholen uit het primair onderwijs doen mee aan het programma 'Cultuureducatie met kwaliteit'.

  2. Binnen het programma 'Cultuur aan de basis' hebben 24 gemeenten afspraken gemaakt met het onderwijs, over duurzame samenwerking, deskundigheidsbevordering en verankering van cultuureducatie in het gemeentelijk beleid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor een beperkt deel zal het programma "Cultuur aan de Basis" in 2017 worden gerealiseerd. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à €79.000 aan lasten door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 6.3.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016