1.1.2 Stimuleren en faciliteren goede ruimtelijke ordening en ruimtelijk kwaliteit

Om samen met onze partners een antwoord te geven op de veranderende opgave in het driedimensionale ruimtelijk domein is het noodzakelijk op een vernieuwende wijze op te gaan met het bevorderen van basiswaarden. Hierbij ligt het accent de komende jaren op transformeren, herstructurering, beheer, renovatie en onderhoud.

Context

Waar nodig agenderen we opgaven. Maatschappelijke initiatieven die passen bij onze provinciale doelen, omarmen we en stimuleren we met uitnodigingsplanologie. Goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit vergt overleg met partners en…

Acties

  1. Voldoende en strategisch ruimtelijk overleg met gemeenten en waterschappen. We stellen met elke partner een strategische jaaragenda op.

  2. Samen met partners kennis ontwikkelen, verspreiden en in de praktijk brengen onder andere via experimenten, studies, workshops, werkateliers, prijsvragen, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming, subsidies en cofinanciering.

  3. Ondersteunen van gemeenten en waterschappen bij de implementatie Omgevingswet door bijeenkomsten, opzetten van een platform, stimuleren van 'nu al eenvoudig beter' en leveren van maatwerk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Door cofinanciering vanuit het programma Sociale Kwaliteit (prestatie 9.1.1) en lagere proceskosten rondom de stimuleringsmaatregelen voor ruimtelijke kwaliteit, wordt een bedrag van € 0,3 miljoen vrijgespeeld waarmee de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen in 2017 kan worden gecontinueerd.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag à € 0,3 miljoen lasten door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 1.1.2.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, E. Lievers, H. Maij.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie in de voorkantsamenwerking situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid, PS/2012/8